Dratec Titan Icon 不锈钢

了解我们的钛线:
Ti C O N H Fe Pd Al V 数据表
DT-ErTi 2 Rest 0,08 <0,18 <0,05 <0,013 <0,025
DT-ErTi 5 Rest 0,05 0,18 0,03 0,015 0,2 5,9 4,0
DT-ErTi 7 Rest <0,03 0,11 <0,015 <0,008 <0,12 0,18